గుర్తింపు

Who I am Makes A Difference

మీరు ఇంటిలో, ఆఫీస్ లో ఎంత పని చేసినా గుర్తింపు లేక పోతే, కొన్నాళ్లకు, ఆ ఏమి చేస్తాం లెద్దూ, మెప్పా, సప్పా అనే నిస్పృహ కు లోనయ్యే అవకాశముంది.మీలాగే ఎందరో ఇలాంటి ఆలోచనతోనే, సతమతమవుతున్నారు. అమెరికా లో ఒక అధ్యాపకురాలు, కొందరు విధ్యార్థులు, గుర్తింపు అనేది మన సభ్య సమాజం లో, ఎలాంటి ప్రభావం తెస్తుందనే విషయం లో కొన్ని పరిశోధనలు, ఒక project work గా చేశారు. ఫలితాలు మిమ్ములను ఆశ్చర్యపరచటం ఖాయం.  వ్యక్తులను గుర్తించినప్పుడు, వారెటువంటి ఉద్విగ్నానికి లోనయ్యారో,మీరే చూడండి.

అధ్యాపకురాలి కథనం

One of my students who I used to be very annoyed about for his forthrightness send this to me…

May be this is just a story to be read in your free time … may be this makes a difference in ur life and mine !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: